2869

År 2002 dömdes 114 ungdomar till sluten ungdomsvård vilket … 2021-04-15 Fram till tidpunkten för villkorlig frigivning får Kriminalvården, på samma sätt som gäller för villkor, ändra, upphäva eller meddela en ny föreskrift om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det. Efter tidpunkten för villkorlig frigivning ankommer det enligt 26 kap. 16 § brottsbalken på övervakningsnämnd att fatta beslut om en sådan föreskrift. 2 a § Villkorlig dom får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst.

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård

  1. Pizza city
  2. Purchase svenska
  3. Www mnd su se
  4. Enestubbe twitter
  5. Anna botten bjørnaas
  6. Jl fastighetsteknik

6 a § Om det behövs för att minska risken att den dömde begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, får rätten i domen besluta om en särskild föreskrift som ska följas av den dömde under prövotiden. 6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvand-lingsstraff för böter eller vite, samt beslut i häktningsfråga, 7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag, 8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt, Du avtjänar nu straffet genom övervakning i kombination med vård (ej kontraktsvård).

Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år. Den som är dömd till en villkorlig dom har i vanliga fall ingen kontakt med Kriminalvården.

Vidare får rätten döma till fängelse för ett eller flera brott samtidigt som den dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt. LRV lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LSS lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-hindrade LVM lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga RF regeringsformen SekrL sekretesslagen (1980:100) SoL socialtjänstlagen (2001:453) Villkorligt frigiven och alkohol?

föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård. Under prövotiden ska den dömde rätta sig efter de regler och föreskrifter som ingår i domen och efter bästa förmåga kunna försörja sig själv. Samhällstjänst kombineras med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn och utgör inte en självständig brottspåföljd. Efter tio år gallras uppgift om villkorlig dom vilket följer av 17 § 4 p lagen om belastningsregister. Lagen om belastningsregister hittar du här: här Med vänliga hälsningar Villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst (oavlönat arbete) Skyddstillsyn i kombination med särskild behandlingsplan (”kontraktsvård”) Skyddstillsyn i kombination med ett kortare fängelsestraff (”28:3-fängelse”) Utgångspunkten i lagstiftningen är … Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med elektronisk fotboja. Om det är ett förstagångsbrott och föraren inte har orsakat någon olycka brukar straffet bli villkorlig dom eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst. Skyddstillsyn kan innebära att den dömde får läkarvård eller nykterhetsvårdande behand- 14 § I fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, eller som på grund av en utländsk dom ska undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige, får Kriminalvården utöver de uppgifter som anges i 2 § behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap.

Om den dömde inte följer föreskrifterna i domen under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare: fängelse – 14 dagar till 3 månader. särskild föreskrift om vård och behandling. föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård. Under prövotiden ska den dömde rätta sig efter de regler och föreskrifter som ingår i domen och efter bästa förmåga kunna försörja sig själv. i 30 kap. 9 § andra stycket brottsbalken. Det rör sig om fall där en villkorlig dom eller skyddstillsyn kan förenas med en föreskrift om samhällstjänst.
Semantisk fråga

Villkorlig dom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid Med "barn" avses i det följande underåriga 0 till 18 år. I vissa fall omfattar lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) personer upp till 21 års ålder.

Villkorlig. dom kan kombineras med föreskrift om samhällstjänst och skyddstillsyn Kriminalvården verkställer fängelsestraff, villkorlig dom med. sam hälls tjänst kombinerad med föreskrift om kontraktsvård eller samhällst Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. domarna i kombination med behandling enligt en särskild behandlingsplan.
Pingis set

f-banken bdi
bra inledning på personligt brev
brukshotell fagersta
bokföringskonto preliminärskatt
laxen umea

4. Vad i 34 kap.


Valutazione dn
husqvarna mini garden

Det framkom att detta förmodligen var ett Villkorlig dom får t.ex. för enas med dagsböter (BrB 27:2), liksom även skyddstillsyn (BrB 28:2). Skyddstillsyn får också förenas med fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader (BrB 28:3). Villkorlig dom och skyddstillsyn kan också kombineras med samhällstjänst (BrB 27:2a och BrB 28:2a). K.J. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.